1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15NesteSiste

    Fremheving av søkeord.

  • Fremhev ord som innholder.. Fremhev kun nøyaktig ord
Klagesak 14/301. Helsepersonelloven § 58. Suspensjon av autorisasjoner som lege og bioingeniør - bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning og uforsvarlig virksomhet. Stadfestet. Klageren hadde møtt alkoholpåvirket på arbeid. Analyseresultat etter rusmiddeltesting viste i tillegg inntak av vanedannende legemidler. Klageren hadde ikke fremlagt negative analyseresultat fra rusmiddeltesting over en tilstrekkelig lang, sammenhengende periode til å dokumentere at rusmiddelmisbruket var opphørt. Det at klageren møtte påvirket av rusmidler på arbeid og behandlet pasienter var uforsvarlig virksomhet.
Klagesak 14/161. Helsepersonelloven § 48. Autorisasjon som helsefagarbeider – utdanning og praksis. Stadfestet. Klageren har en treårig utdanning som ”Associate in Pulmonary Therapy” fra Filippinene. Utdanningen er ett år kortere enn norsk helsefagarbeiderutdanning. Klagerens utdanning har vesentlig færre timer praktisk undervisning, og enkelte mangler innen teoretiske emner sammenlignet med norsk utdanning. Yrkeserfaring kan ikke kompensere for manglene i utdanningen.
Klagesak 14/152. Helsepersonelloven § 48. Autorisasjon som psykolog - utdanning. Stadfestet. Klageren har en bachelorutdanning i psykologi fra Norge og en ”Master of Arts degree in Marriage and Family Therapy” fra USA. Klagerens utdanninger er samlet ett år kortere enn norsk psykologutdanning. Bachelorutdanningen er rent teoretisk og kvalifiserer ikke til klinisk arbeid som psykolog. Masterutdanningen er snever og anses som en støttedisiplin. Utdanningen har store mangler innen klinisk teori og ferdighetstrening og klageren har heller ikke skrevet en masteroppgave.
Klagesak 14/138. Helsepersonelloven § 48. Autorisasjon som tannhelsesekretær – utdanning og praksis. Stadfestet. Klageren har et halvårig brevkurs for tannlegesekretærer og en ettårig utdanning som hjelpepleier. Klageren har ikke dagens treårige norske utdanning som tannhelsesekretær. Utdanningen er av kortere varighet og har mangler i innhold sammenlignet med utdanning som tannhelsesekretær. Yrkeserfaring kan ikke kompensere for manglene i utdanningen.
Klagesak 14/125. Helsepersonelloven § 48. Autorisasjon som sykepleier – utdanning og praksis. Stadfestet. Klageren har en treårig utdanning som har ledet frem til en ”Bachelor of Nursing” fra Australia. Utdanningen tilsvarer norsk sykepleierutdanning når det gjelder nivå og lengde. Utdanningen har imidlertid færre timer teoretisk og praktisk undervisning, samt en vesentlig høyere andel egenstudier enn norsk sykepleierutdanning. Den har noen mangler innen teoretiske emner, og vesentlig mindre klinisk praksis innen sentrale emner, sammenlignet med den norske utdanningen. Yrkeserfaring kan ikke kompensere for manglene i utdanningen.
Klagesak 14/120. Helsepersonell § 48. Autorisasjon som radiograf – utdanning og praksis. Stadfestet. Klageren har en treårig utdanning som ”advanced radiology technician” fra Serbia. Utdanningen tilsvarer en norsk bachelorgrad når det gjelder nivå og lengde, men har mangler i forhold til omfang og innhold av teoretisk og praktisk undervisning sammenliknet med norsk radiografutdanning. Klagerens fireårige utdanning som sykepleier-tekniker er på videregående skoles nivå, og enkeltfag som inngår i denne utdanningen kan ikke kompensere for manglene i utdanningen som ”advanced radiology technician”. Yrkeserfaring kan heller ikke kompensere for manglene i utdanningen.
Klagesak 14/109. Helsepersonelloven § 48. Autorisasjon som sykepleier – utdanning og praksis. Stadfestet. Klageren har en fireårig utdanning som har ledet frem til en ”Bachelor of Science in Nursing” fra Filippinene. Utdanningen er delvis på et lavere nivå enn norsk sykepleierutdanning, og har i tillegg mangler både når det gjelder omfang av, og innhold og fordypning i, teoretiske og praktiske emner. Yrkeserfaring eller gjennomførte kvalifiseringstiltak kan ikke kompensere for manglene i utdanningen.
Klagesak 14/106. Helsepersonelloven § 62, jf. § 59. Ny begrenset autorisasjon som lege – skikkethet. Opphevet. Klageren ga i 2011 frivillig avkall på sin danske autorisasjon, og hans norske autorisasjon var dermed blitt tilbakekalt. Han søkte om ny begrenset autorisasjon i Norge uten at han hadde fått tilbake sin danske autorisasjon. Klagerens adgang til å søke om ny autorisasjon var ikke betinget av at han hadde fått tilbake sin danske autorisasjon.
Klagesak 14/93. Helsepersonelloven § 48. Autorisasjon som bioingeniør - utdanning og praksis. Stadfestet. Klageren har en femårig master innen studieretningen biologi (molykylærbiologi) og en ettårig utdanning innen "Special Postgraduate Studies" i "Molecular Biology, begge fra Polen. Hennes utdanninger er på samme nivå og er samlet sett av lengre varighet enn norsk bioingeniørutdanning. Utdanningene består hovedsakelig av fag og emner knyttet til botanikk, som ikke kan anses relevante i forhold til norsk bioingeniørutdanning. Hun har ikke en helsefaglig utdanning. Yrkeserfaring kan ikke kompensere for manglene i utdanningen.
Klagesak 14/84. Helsepersonelloven § 53 jf. § 51. Utsatt frist for resertifisering av spesialistgodkjenning i allmennmedisin — langvarig sykdom. Stadfestet. Klageren fikk i 2004 spesialistgodkjenning i allmennmedisin, og slik godkjenning må resertifiseres hvert femte år. Utsatt frist kan innvilges etter søknad blant annet ved fravær på grunn av langvarig sykdom. Klageren søkte i 2013 om utsatt frist som følge av sykefravær på åtte uker, men dette var ikke å anse som langvarig sykdom i henhold til reglene om utsatt frist for resertifisering. Det ble vektlagt at sykdom på noen uker ikke vil være til hinder for den enkelte til å gjennomføre de pålagte krav for å få fornyet sin spesialistgodkjenning. Det ble også sett hen til at langvarig sykdom senere har blitt presisert til å gjelde en sammenhengende sykmeldingsperiode på minimum 3 måneder. Det var heller ikke dokumentert at klagerens sykefravær var den direkte årsaken til at resertifiseringskravene ikke lot seg oppfylle innen fristens utløp.
Klagesak 14/83. Helsepersonelloven § 48. Autorisasjon som apotektekniker - utdanning og praksis. Stadfestet. Klageren har en fireårig utdanning innen "pharmacy" fra Ukraina. Utdanningen er på samme nivå som norsk apotekteknikerutdanning. Klagerens utdanning har stor vekt på kjemiske emner og legemiddelproduksjon, og den har mangler innen flere sentrale emner sammenlignet med norsk apotekteknikerutdanning. Yrkeserfaring kan ikke kompensere for manglene i utdanningen.
Klagesak 14/133. Helsepersonelloven § 48. Autorisasjon som provisorfarmasoyt - utdanning og praksis. Stadfestet. Klageren har en seksårig utdanning, inkludert et år spesialisering i tysk, som har ledet frem til graden "Doctor of Pharmacy" fra USA. Utdanningen er på samme nivå, og av samme lengde, som norsk provisorfarmasøytutdanning. Den har imidlertid faglige mangler innen flere sentrale emner, og den inneholdt ikke en masteroppgave. Yrkeserfaring kan ikke kompensere for manglene i utdanningen.
Klagesak 14/114. Helsepersonelloven § 57. Tilbakekall av autorisasjon som fysioterapeut - grove pliktbrudd, uforsvarlig virksomhet og atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Stadfestet. Klageren hadde misbrukt trygdens midler. Han hadde både krevd urettmessig refusjon for behandlinger som ikke hadde funnet sted, og fremsatt krav han ikke kunne dokumentere rettmessigheten av. Misbruket av trygdens midler var omfattende, gjentagende og gjaldt samlet et stort beløp. Klageren hadde dels erkjent mangelfull journalføring, dels at han hadde unnlatt å føre journal. Det var kun fremlagt enkelte kortfattede journalnotater fra tiden etter at klageren ble kjent med at han sto i fare for å miste driftsavtale med kommunen. Mangelfull eller manglende journalføring var gjennomgående for klagerens virksomhet over år. Han var også tidligere domfelt for økonomiske lovbrudd knyttet til sin virksomhet som fysioterapeut, og viste en manglende vilje til å innrette seg etter gjeldende regler.
Klagesak 14/108. Helsepersonelloven § 65. Søknad om å få tilbake retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B. Stadfestet. Klageren hadde fått tilbakekalt sin rett til å rekvirere legemidler i gruppe A og B i 2012. Det var gått kort tid siden tilbakekallet, og klageren hadde ikke gjennomført relevante kurs. Han hadde mottatt veiledning over en kort periode av en samarbeidende lege. Det var ikke forsvarlig å gi ham tilbake rekvireringsretten.
Klagesak 14/107. Helsepersonelloven § 48. Autorisasjon som jordmor - utdanning og praksis. Stadfestet. Klageren har en to og et halvt årig utdanning som "poloznej" fra Polen. Utdanningen er på fagskolenivå og dermed på et lavere nivå enn norsk jordmorutdanning. Klageren hadde gjennomført, men ikke bestått, tre prøveperioder under veiledning ved norske sykehus. Av sluttvurderingene fremkom det at klageren manglet grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å kunne utøve yrket som jordmor. Ytterligere prøveperiode under veiledning ble ikke ansett å være tilstrekkelig for å kunne oppnå norsk autorisasjon.
Klagesak 14/57. Helsepersonelloven § 57. Tilbakekall av autorisasjon som sykepleier og hjelpepleier - bruk av narkotika eller midler med lignende virkning og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Stadfestet. Klageren hadde urettmessig tilegnet seg legemidler fra sitt arbeidssted. Hun hadde vært på vakt ved alle de anledninger svinn ble avdekket, ved to anledninger alene på kveldsvakt, og svinn var ikke avdekket etter at klageren hadde sluttet. Det var spesielt alvorlig at klageren også hadde fjernet virkestoff i legemidler som skulle administreres videre til en pasient og derved utsatt pasienten for lidelse og manglende smertelindring. Legemidlene ble ansett å være til eget bruk, og klageren ble ansett å ha et rusmiddelmisbruk som det ikke var dokumentert at hadde opphørt.
Klagesak 14/238. Helsepersonelloven § 58. Suspensjon av autorisasjon som sykepleier - bruk av narkotika eller midler med lignende virkning og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Stadfestet. Klageren hadde erkjent at han hadde hatt seksuell kontakt med en kvinne, men mente det var frivillig. Nemnda fant grunn til å tro at klageren hadde begått et seksuelt overgrep. Det ble vektlagt at kvinnen anmeldte klageren allerede samme kveld som hendelsen skal ha funnet sted, at undersøkelser ved overgrepsmottak ga grunn til å tro på hennes forklaring av hendelsesforløpet og at kvinnen etter hendelsen ble innlagt på psykiatrisk avdeling på sykehus.
Klagesak 14/231. Helsepersonelloven § 58. Suspensjon av autorisasjon som lege - bruk av narkotika eller midler med lignende virkning og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Stadfestet. Klageren hadde erkjent et periodevis overforbruk av legemidler i gruppe B. Ekspedisjonslister fra apotek over klagerens egenrekvirering viste at rekvireringen av legemidler i gruppe B hadde vært svært høy. Klageren hadde ikke fremlagt analyseresultater fra rusmiddeltesting som dokumentasjon på rusmiddelfrihet, og han hadde heller ikke fremlagt dokumentasjon på gjennomført behandling for de bakenforliggende årsaker til rusmiddelmisbruk, utover seks konsultasjoner hos en psykiater. Det var alvorlig at klageren hadde benyttet sin posisjon som lege, og den tillit og det ansvar det ligger i å kunne rekvirere vanedannende legemidler, til å skaffe seg slike rusmidler.
Klagesak 14/69. Helsepersonelloven § 48. Autorisasjon som fysioterapeut – utdanning og praksis. Stadfestet. Klageren har en treårig utdanning som”specialisation Balneology & Physiotherapy assistant” fra Romania. Utdanningen er på et lavere nivå og har mangler både i teori og praksisundervisning sett i forhold til norsk fysioterapeututdanning. Utdanningen inneholder flere fag som ikke omfattes av den norske fysioterapeututdanningen, samt en rekke fag som er mer rettet mot medisin enn fysioterapi. Yrkeserfaring kan ikke kompensere for manglene i utdanningen.
Klagesak 14/62. Helsepersonelloven § 62. Ny autorisasjon som sykepleier – skikkethet. Stadfestet. Klageren hadde fått tilbakekalt sin autorisasjon i 2006 på grunn av et omfattende misbruk av vanedannende legemidler og tyveri av vanedannende legemidler fra sin arbeidsgiver. Det var ikke lagt frem analysesvar fra rusmiddeltesting over en tilstrekkelig lang periode, testingen var ikke gjort hyppig nok, og de fleste fremlagte analyseresultatene viste at prøvene var for tynne til at de kunne dokumentere at rusmiddelmisbruket var opphørt.
Klagesak 14/54. Helsepersonelloven § 56 jf. § 30. Advarsel til lege – brudd på opplysningsplikten til tilsynsmyndighetene. Stadfestet. Klageren hadde unnlatt å etterkomme Fylkesmannens og Statens helsetilsyns gjentatte anmodninger om utlevering av sju pasientjournaler i forbindelse med en tilsynssak vedrørende klagerens rekvirering av vanedannende legemidler. Han hadde isteden valgt å utlevere kopier av spesialisterklæringer mv. og gi skriftlige uttalelser. Ved å ikke gi de opplysningene han var bedt om, hindret klageren muligheten for tilsyn og kontroll med hans virksomhet som lege.
Klagesak 14/123. Helsepersonelloven § 48. Autorisasjon som tannpleier – utdanning og praksis. Stadfestet. Klageren har en seksårig utdanning som ”Doctor of Dental Medicine” fra Filippinene. Utdanningen er på samme nivå og av lengre varighet enn norsk tannpleierutdanning. Utdanningen har imidlertid innholdsmessige mangler. Klageren må bestå veiledet praksis som tannpleier i minst seks måneder for å ha rett på autorisasjon.
Klagesak 14/85. Helsepersonelloven § 57. Tilbakekall av autorisasjon som sykepleier – uforsvarlig virksomhet og atferd uforenelig med yrkesutøvelsen. Stadfestet. Klageren hadde innledet en privat relasjon, senere et intimt forhold, til en pasient. Pasienten hadde også flyttet inn hos klageren. Forholdet varte i over syv år til sammen. Klageren hadde videreutdanning som psykiatrisk sykepleier. Pasienten på sin side, hadde tidligere vært utsatt for seksuelle overgrep og hadde tilbakevendende behov for psykiatrisk behandling. Pasientens helsesituasjon utgjorde en vesentlig ulikevekt i forholdet. Videre forsterket aldersforskjellen, på tjuefem år, vurderingen av ulikevekt i forholdet mellom pasienten og klageren.
Klagesak 14/80. Helsepersonelloven § 48. Autorisasjon som sykepleier – utdanning og praksis. Stadfestet. Klageren har to deltidsutdanninger som har ledet frem til “Associate in Science Nursing” og ”Bachelor of Science (Nursing)” fra USA. Innholdet og omfanget av utdanningene var i mindre grad dokumentert. Utdanningene har vesentlige mangler innen teoretisk undervisning og klinisk veiledet praksis innen sentrale emner sammenlignet med norsk sykepleierutdanning. Yrkeserfaring kan ikke kompensere for manglene i utdanningen.
Klagesak 14/74. Helsepersonelloven § 48. Autorisasjon som sykepleier – utdanning og praksis. Stadfestet. Klageren har en fireårig utdanning som har ledet frem til ”Bachelor of Science in Nursing” fra Filippinene. Utdanningen er delvis på et lavere nivå enn norsk sykepleierutdanning, og har i tillegg mangler både når det gjelder omfang av, og innhold og fordypning i, teoretiske og praktiske emner. Yrkeserfaring kan ikke veie opp for manglene i utdanningen. Nemnda er ikke bundet av at klageren i et tidligere vedtak fra SAK ble gitt informasjon om kvalifiseringstiltak for å kunne oppnå autorisasjon som sykepleier, og har gjennomført disse.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15NesteSiste
Avgrens søket

    Sak må finnes i alle valgte kategorier

  • Nei Ja

Nullstill søk
Statens helsepersonellnemnd
PB. 8022 Dep. 0030 Oslo
Tlf.: 24 10 13 00
Faks: 24 10 13 01
Besøksadresse: Grønlandsleiret 27
E-post adresse: postmottak@shpn.no
Logg inn | Utviklet av: PromSys.no